Naturvårdsverket


Registret för miljödatakoder (RMDK)


Om Registret för miljödatakoder:
Registret för miljödatakoder (RMDK) är ett verktyg för att samordna och underlätta miljödatahanteringen inom miljöövervakningen men även inom angränsande verksamheter med liknande behov. Miljödatahanteringen är en grundläggande del av miljöinformationsförsörjningen inom Sverige. Registret är ett av flera stödsystem som syftar till att åstadkomma ett effektivare dataflöde från datafångst till användning av miljödata. Registret ska även göra det lättare att skriva fram övervakningsmanualer och dataproduktspecifikationer.
Registret för miljödatakoder skapar en unik identifierare (URI) för varje ämne eller begrepp som används. Förutom det unika ID:t finns även ett rekommenderat namn samt flera synonyma namn. Ofta är namnen de som sedan länge använts inom miljödatahanteringen i Sverige. Vid namnsättning av nya ämnen som löpande tillkommer genom uppdrag och mätningar inhämtas synpunkter och förslag från olika expertgrupper. Kontroll görs även mot internationella ämnesdatabaser.
Registret innehåller nästan 4000 kemiska, biologiska och fysikaliska variabler men även en rad övriga koder som behövs för att på ett korrekt sätt beskriva en mätning. De övriga koderna speglar ett nuläge och kommer revideras när förslag om förbättringar inkommer från användare, i första hand från beställare och utförare av miljöundersökningar samt författare av övervakningsmanualer.Användning
För närvarande används RMDK inom miljögiftsundersökningar där mätresultaten i olika uppdrag ska rapporteras till nationell datavärd för miljögifter. Naturvårdsverket har utsett SGU, Sveriges geologiska undersökning, till Datavärd för miljögifter. De data som rapporteras till datavärden kommer från olika utförare, konsulter, länsstyrelser och andra. Resultaten från undersökningarna används för olika typer av rapporteringar på både nationell och internationell nivå.
På sikt är förhoppningen att alla relevanta kodlistor som undersökningarna kräver finns inbyggda i olika försystem i dataflödet. Dock behöver en central datakälla för koderna alltjämt finnas och förvaltas.Förvaltning
Registret förvaltas av Naturvårdsverket med hjälp av anlitad konsult och flera sak-experter. Syftet är att stödja ett effektivare miljödataflöde och höja datakvaliteten i alla led. Registret driftas hos Metria. Samverkan sker med Havs och vattenmyndigheten, beställare, utförare och med datavärdarna.
Frågor och önskemål kan skickas till adressen: support[at]metria.seHandledning
Handledningen riktar sig främst till dig som på något sätt är involverad i miljödataförsörjningen kopplat till dataleveranser till datavärdar. Den beskriver även mer utförligt bakgrund och syfte för RMDK.

Handledning kortfattadExcel för enklare åtkomst till kodlistorna i RMDK
För att underlätta för dig som användare har förpreparerade Excel-filer tagits fram som du kan ladda ned. Varje enskild kodlista i registret finns på ett mer läsbart sätt i en egen flik i Excel-filen, som beskrivet nedan.
Varje gång du öppnar Excel-filen sker ett anrop till RMDK och din fil blir automatiskt uppdaterad med de senaste ändringarna som gjorts vid källan. Du har därmed alltid en aktuell version av alla kodlistor på din dator. Detta förutsätter dock att datorn är kopplad till Internet!
Excel-filerna innehåller alla koder, termer och begrepp som är giltiga dvs. klassade som ”Valid” i registret. Om filen blir korrupt är det bara ladda ner en ny. Även koder som är klassade som ”Invalid” finns med. Dessa speglar äldre och utfasade begrepp och ska undvikas. Om behov finns av att använda en parameter som är ”Invalid”, tag då kontakt med datavärden före leverans och säkerställ att koden fortfarande kan lagras inom datavärdskapet.
Utförlig beskrivning hur du söker i Excel-filerna finns här: Handledning kortfattadKodlistor: KemBioFys_PARAMETERNAMN
Zip-filen innehåller 1 st. Excel-fil med alla ingående kodlistor som ligger i separata flikar (12 st.). Dessa omfattar kemiska, biologiska och fysikaliska parameternamn.

Laddas hem här


Kodlistor: Övriga koder
ZIP-filen innehåller 5 st. Excel-filer med alla övriga koder. Fyra av Excel-filerna motsvarar vardera en enskild mapp i registret (BESTALLARE, DATA_MATVARDE, Inspire, PROVMETADATA) medan en fil motsvarar de åtta olika PROVDATA-mapparna som lagts ihop till en Excel-fil. Varje flik motsvarar en separat kodlista.

Laddas hem härBeskrivning av kodlistorna
Kodlistorna som finns i Registret för miljödatakoder ligger i olika mappar som är sorterade i bokstavsordning. Nedan beskrivs kodlistorna mycket kortfattat. Siffra inom parentes anger hur många kodlistor som finns i varje mapp.

BESTALLARE (2)
Kodlistorna omfattar Beställarorganisation och Organisationstyp.

CMDK (2)
Kodlistorna omfattar ”Finansiering” och ”Initiativ” som hör till Inspire-direktivet. Enligt krav kopplat till Inspire-direktivet måste ett EU-land som utökar en ”Inspire-kodlista” publicera den utökade kodlistan på Internet. (CMDK betyder Centrala Metadatakatalogen. Även kallad MDK.)

DATA_MATVARDE (12)
Kodlistorna omfattar metadata för hur mätvärdet tillkommit, t.ex. provberedningsmetod, analysinstrument och analysmetod. Listorna omfattar även enheter och olika typer av kvalitetsflaggor samt märkningar för att beskriva kvalitet på mätresultat. För biotaprover anges organ för utförd analys.

Inspire (1)
Kodlistan innehåller olika mediatyper. Enligt krav från Inspire-direktivet måste ett EU-land som utökar en ”Inspire-kodlista” publicera den utökade kodlistan på Internet.

KemBioFys_PARAMETERNAMN (12)
Kemiska, biologiska och fysikaliska parameternamn.

PROVDATA_BIOTA (2)
Kodlistorna omfattar metadata som beskriver art och kön.

PROVDATA_FRAKTIONER (1)
Kodlistorna omfattar metadata som beskriver provets fraktioner i Deposition/Luft/Sediment/Vatten.

PROVDATA_LIVSMEDEL (1)
Kodlistan omfattar metadata avseende olika sorts livsmedel.

PROVDATA_MARK (1)
Kodlistan omfattar metadata avseende jordart.

PROVDATA_PRODUKTER (1)
Kodlistan omfattar metadata avseende produkter av olika slag.

PROVDATA_SEDIMENT (4)
Kodlistorna omfattar metadata avseende sediment.

PROVDATA_SLAM (3)
Kodlistorna omfattar metadata avseende avloppsslam från reningsverk samt från dagvatten, industri och deponi.

PROVDATA_VATTEN (3)
Kodlistorna omfattar metadata för några stödparametrar specifika för vatten.

PROVMETADATA (9)
Kodlistorna omfattar metadata till själva provet, t.ex. syfte, miljö, provtagningsmetod och namn på övervakningsmanual/undersökningstyp.Andra kodlistor - EEA
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en organisation som EU-länderna rapporterar miljödata och miljöinformation till. Som regel är rapporteringarna specificerade i olika EU-direktiv. Som ett hjälpmedel för att harmonisera termer och begrepp inom dessa dataflöden har EEA satt upp ett kodregister, en vokabulär så att alla aktörer i dataflödet ska kunna ta reda på vilken kod eller begrepp som ska anges för data som rapporteras till EU. EEA:s tekniska plattform heter Data Dictionary och är utvecklad med öppen källkod och är samma plattform som Registret för miljödatakoder har återanvänt. Därav en viss blandning mellan svenska och engelska begrepp i den svenska versionen. Via EEA:s länk nedan kan du ta del av samtliga miljödatakoder som EEA hanterar.

https://dd.eionet.europa.eu/vocabularies

För den ”svenska miljödatahanteringen” är tanken att Registret för miljödatakoder ska användas. Det kan dock vara värdefullt att känna till vilka koder som används inom den europeiska miljödatahanteringen. Vi har valt ut kodlistorna för luftrapportering samt rapportering kopplat till ramdirektivet för vatten då dessa berör många beställare och utförare i Sverige på ett eller annat sätt. Filerna kan öppnas på samma sätt som beskrivits ovan.

Filerna finns i två mappar. En för luftkvalitet (aq) och en för vattenförvaltning (wise).

Kodlistor: aq (Luftkvalitet - Luftdirektivet)

ZIP-filen innehåller 4 st. Excel-filer. Där finns en kodlista per flik. Både filerna och flikarna följer bokstavsordning. Kodlistorna följer specifikationer som koppar till Luftdirektivet. Luftmappen är mycket omfattande och kodlistorna har därför delats upp i flera filer.

Laddas hem här

Kodlistor: wise (Vattenkvalitet - Ramdirektivet för vatten)

ZIP-filen innehåller 1 st. Excel-fil med en kodlista per flik. Några av kodlistorna har utelämnats och då är fliken markerad med avvikande färg. Att de utelämnats beror på att kodlistorna innehåller >100 000 poster. (Är du intresserad även av dessa listor kan du gå direkt till EEA:s system via länk ovan). Kodlistorna följer specifikationer som koppar till Ramdirektivet för vatten.

Laddas hem härAndra kodlistor – INSPIRE registry
Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. Som ett led i harmoniseringen och standardiseringen har EU-kommissionen låtit inrätta ett kodregister för Inspire-direktivets alla datateman: EU R3gistry.

Direktivet omfattar 34 datateman varav två kan vara av intresse för den som är verksam inom miljöinformationsförsörjningen i Sverige. Det ena temat har direkt koppling till miljöövervakning och heter Anläggningar för miljöövervakning (Environmental monitoring facilities, EF) och det andra omfattar Arters utbredning (Species distribution, SD).

I Handledning kortfattad finns utförlig beskrivning hur du kan studera och ladda ned de kodlistor som berör Inspire-direktivets olika teman. Dessa kodlistor innehåller än så länge mycket begränsad information, sannolikt för att EEA och andra organisationer inom miljöområdet sedan många år förvaltar miljödatakoder i andra system.

Leveransmall för datarapportering till datavärd
När en utförare levererar data till datavärd ska framtagna leveransmallar användas. Dessa finns publicerade på respektive datavärds webbsida. För datavärdskap miljögifter finns en Excel-mall som ska användas för uppladdning i den centrala valideringstjänsten och från 2024 i dess ersättare som är under utveckling hos SGU.

För inrapportering av data till datavärden för miljögifter krävs att kodlistorna att kodlistorna i RMDK används. Mallen för inrapportering som ska användas är anpassad till registret.

Mall för inrapporteringAnsvarig för sidan: anders.foureaux[at]naturvardsverket.se